152937Content: BIBLIO
SortPubli: byDateDesc
Publityp: ALL
Filter Corrresp: ALL
PubliLang: ALL
Decade: ALL

Michał Głowiński

BibliographyBiographyWork & ideasLiteratureCORRESP
ALLBOOKSBOOKEDARTJRNL
BYTITLECHRONOANTICHRONO
Copyright (1967) Studia z teorii i historii poezji: Seria I, Wrocław, Ossolineum.
Copyright with Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz (1967) Zarys teorii literatury, Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawn. Szkolnych.
Copyright with Sławiński Janusz (1972) Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, Wrocław, Ossolineum.
Copyright (1980) Język i społeczeństwo, Warszawa, Czytelnik.
Copyright with Kostkiewiczowa Teresa, Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz (1976) Słownik terminów literackich, Wrocław, Ossolineum.
Copyright (1969) Powieść młodopolska: Studium z poetyki historycznej, Wrocław, Ossolineum.
Copyright (1977) Style odbioru: Szkice o komunikacji literackiej, Kraków, Wydawnictwo Literackie.
Copyright with Dybciak Krzysztof (1984) Badania nad krytyką literacką II, Wrocław, Ossolineum.
Copyright (1992) Poetyka i okolice, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Copyright (2010) Kręgi obcości: Opowieść autobiograficzna, Kraków, Wydawnictwo Literackie.
Copyright (2014) Totalitarian speech, Frankfurt am Main, Peter Lang.
Copyright with Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz (1957) Wiadomości z teorii literatury (edited by Budzyk Kazimierz), Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawn. Szkolnych.
Copyright (1968) Porządek, chaos, znaczenie: szkice o powieści wspólczesnej, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
Copyright (1965) Z problemów literatury polskiej XX wieku 2, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Copyright (1973) Gry powieściowe: szkice z teorii i historii form narracyjnych, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Copyright with Bachórz Józef (1992) "Lalka" i inne: Studia w stulecie powieści realistycznej, Warszawa, Instytut Badań Literackich.
Copyright (1997) Narracje literackie i nieliterackie, Kraków, Universitas.
Copyright (1967) "Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego", in: Michał Głowiński (ed), Studia z teorii i historii poezji: Seria I, Wrocław, Ossolineum, pp.7-32.
Copyright (1972) "Witkacy jako pantagruelista", in: Michał Głowiński; Janusz Sławiński; (ed), Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, Wrocław, Ossolineum, pp.60.
Copyright (1975) "Świadectwa i style odbioru", Teksty 21, pp.9-28.
Copyright (1980) "Mimesis językowa w wypowiedzi literackiej", Pamiętnik literacki 71 (4), pp.59-71.
Copyright (1984) "Próba opisu tekstu krytycznego", in: Michał Głowiński; Krzysztof Dybciak; (ed), Badania nad krytyką literacką II, Wrocław, Ossolineum, pp.73-85.
Copyright (1991) "Wielka parataksa: o budowie dyskursu w ‘Legendzie Młodej Polski’ Stanisława Brzozowskiego", Pamiętnik literacki 82 (4), pp.43-70.
Copyright (1997) "Gombrowicz a Brzozowski", Teksty Drugie 8 (1-2), pp.47-62.
Copyright (2005) "Gang strukturalistów", Teksty Drugie 16 (1-2), pp.83-93.
Copyright with Okopieniowa Aleksandra (1959) ""Wykłady" prof. Romana Jakobsona w Krynicy", Pamiętnik literacki 50 (1), pp.315-320.
Copyright (2006) "Česká setkání", Česká literatura 54 (2-3), pp.323-328.
Copyright (1971) "Norwidowska druga osoba", Roczniki Humanistyczne 19 (1), pp.127-133.
Copyright (1971) "Odpowiednie dać rzeczy – słowo", Tygodnik Powszechny 44, pp.4.
Copyright (1973) "Norwida wiersze-przypowieści", in: Żmigrodzka Maria (ed), Cyprian Norwid w 150-lecie urodzin: Materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, pp.72-109.
Copyright (1975) "Der virtuelle Empfänger in der Struktur des poetischen Werks", in: Fieguth Rolf (ed), Literarische Kommunikation: Sechs Aufsätze zum solzialen und kommunikativen Charakter des literarischen Werks und des literarischen Prozesses von Kazimierz Bartoszyński, Michał Głowiński, Wincenty Grajewski und Aleksandra Okopień-Sławińska, Kronberg, Scriptor, pp.93-126.
Copyright (1984) "Ciemne alegorie Norwida", Pamiętnik literacki 75 (3), pp.103-114.
Copyright (1984) "Gorzkie kalambury: O Purytanizmie Cypriana Norwida", Studia Norwidiana 2, pp.63-74.
Copyright (1999) "Roman Jakobson v Pol'še", in: Baran Henryk; Gindin Sergej (ed), Roman Jakobson: Teksty, dokumenty, issledovanija, Moskva, RGGU, pp.254-261.
Copyright (2001) "Rolf Fieguth – kilka słów pochwalnych", in: Polonica. Rossica. Cyclica: Professoru Rol′fu Figutu k 60-letiju, Moskva, Dom intellektual'noj knigi, pp.7-11.
Copyright (2018) "Kilka słów o strukturalizmie w nauce o literaturze", Konteksty Kultury 15 (2), pp.158-162.
Copyright (1983) "Les témoignages et les styles de réception", Literary Studies in Poland 9, pp.45-63.
Copyright with Wołowiec Grzegorz (2018) "O polskim strukturalizmie (rozmowa)", Nauka 3, pp.27-50.
Copyright (1968) "Powieść i autorytety", in: Głowiński Michał, Porządek, chaos, znaczenie: szkice o powieści wspólczesnej, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, pp.9-34.
Copyright (1965) "Grupa literacka a model poezji: Przykład Skamandra", in: Głowiński Michał (ed), Z problemów literatury polskiej XX wieku 2, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp.48-68.
Copyright (1968) "Konstrukcja a recepcja (Wokół Dziejów grzechu Żeromskiego)", in: Mayenowa Maria Renata; Sławiński Janusz (ed), Prace z poetyki: poświęcone IV Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów, Wrocław, Ossolineum, pp.177-196.
Copyright (1973) "Wokół Powieści Norwida", in: Głowiński Michał, Gry powieściowe: szkice z teorii i historii form narracyjnych, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Copyright (1992) "Cham, czyli pani Bovary nad brzegami Niemna", in: Bachórz Józef; Głowiński Michał (ed), "Lalka" i inne: Studia w stulecie powieści realistycznej, Warszawa, Instytut Badań Literackich.
Copyright (1969) "Gatunek literacki i problem poetyki historycznej", in: Michał Głowiński, Powieść młodopolska: Studium z poetyki historycznej, Wrocław, Ossolineum, pp.14-27.
Copyright (1977) "On the first-person novel", New Literary History 9, pp.103-114.
Copyright (1977) "Komunikacja literacka jako sfera napięć", in: Bujnicki Tadeusz; Sławiński Janusz (ed), Problemy odbioru i odbiorcy, Wrocław, Ossolineum.
Copyright (2001) "Narratologia: dzisiaj i nieco dawniej", Teksty Drugie 70 (5).
Language: ALL
Current selection: ALL
Period: ALL
Current selection: ALL